The Return of Godzilla

The Return of Godzilla Movie Poster

Atomic blasts off the coast of Japan activate a prehistoric monster.

Director: Motoyoshi Oda
Producer(s): Tomoyuki Tanaka
Cast: Hiroshi Koizumi, Takashi Shimura, Minoru Chiaki, Yoshio Tsuchiya, Setsuko Wakayama, Seijiro Onda, Sonosuke Sawamura, Masao Shimizu

Change Location