The Cloud in Her Room - Cast

The Cloud in Her Room Movie Poster
Dan Liu

Dan Liu

as Min Muzi's mother


Jin Jing

Jin Jing

as Muzi


Zhou Chen

Zhou Chen

as Fei


Ye Hongming

Ye Hongming

as Feng Muzi's father


Dong Kangning

Dong Kangning

as Bar owner


Change Location