The Cloud in Her Room

The Cloud in Her Room Movie Poster

A young woman reflects on her life as she returns home to celebrate Chinese New Year with her family.

Director: Zheng Lu Xinyuan
Producer(s): Zhen Li
Cast: Dan Liu, Jin Jing, Zhou Chen, Ye Hongming, Dong Kangning
Writer(s): Zheng Lu Xinyuan

Change Location