MOST CANADIAN THEATRES ARE NOW CLOSED UNTIL APRIL 2, DUE TO COVID-19.

Shadow - Cast

Deng Chao

Deng Chao


Sun Li

Sun Li


Zheng Kai

Zheng Kai


Wang Qianyuan

Wang Qianyuan


Wang Jingchun

Wang Jingchun


Hu Jun

Hu Jun


Guan Xiaotong

Guan Xiaotong


Change Location