The Street Fighter - Cast

Sonny Chiba

Sonny Chiba

as Takuma Tsurugi


Sue Shiomi

Sue Shiomi


Gerald Yamada

Gerald Yamada

as Rakuda Zhang


Doris Nakajima

Doris Nakajima

as Sarai Chuayut


Tony Cetera

Tony Cetera

as Abdul Jadot


Teijo Shikeharo

Teijo Shikeharo


King Stone

King Stone


Masishi Ishibashi

Masishi Ishibashi

as Tateki Shikenbaru


Akira Shioji

Akira Shioji

as Liang Dong-Yi


Yuseph Osman

Yuseph Osman

as Kingstone


Angel Cordero

Angel Cordero


Change Location