The Shaolin Temple - Cast

Jet Li

as Jie Yuan


Hai Yu

Hai Yu

as Shi Fu


Cheng-Hui Yu

Cheng-Hui Yu


Lan Ding

Lan Ding

as Bai Wuxia


Chun Ji

Chun Ji

as Tu Ying


Change Location