The Great Wall - Cast

Matt Damon

as William Garin


Jing Tian

Jing Tian

as Commander Lin Mae


Pedro Pascal

as Pero Tovar


Willem Dafoe

as Ballard


Zhang Hanyu

Zhang Hanyu

as General Shao


Eddie Peng

Eddie Peng

as Commander Wu/Tiger


Lu Han

Lu Han

as Peng Yong/Cadet Bear Corps


Kenny Lin

as Commander Chen/Eagle Corps


Junkai Wang

Junkai Wang

as The Emperor


Zheng Kai

Zheng Kai

as Shen


Cheney Chen

Cheney Chen

as Imperial Guard


Xuan Huang

Xuan Huang

as Commander Deng/Deer Corps


Andy Lau

Andy Lau

as Strategist Wang


Change Location