Skyfire - Cast

Skyfire Movie Poster
Wang Xueqi

Wang Xueqi


Hannah Quinlivan

Hannah Quinlivan

as Meng Li


Shawn Dou

Shawn Dou

as Zhengnan


Jason Isaacs

as Jack Harris


Xueqi Wang

Xueqi Wang

as Wentao Li


Alice Rietveld

Alice Rietveld

as Sue Miller


An Bai

An Bai

as Jiahui Dong


Lingchen Ji

Lingchen Ji

as Bo Teng


Liang Shi

Liang Shi

as Professor Jiang


Tongjiang Hou

Tongjiang Hou

as Grandpa


Change Location