Kriya - Cast

Kriya Movie Poster
Noble Luke

Noble Luke

as Neel


Navjot Randhawa

Navjot Randhawa

as Sitara


Sudhanva Deshpande

Sudhanva Deshpande

as Panditji


Avantika Akerkar

Avantika Akerkar

as Tara Devi


Kanak Bhardwaj

Kanak Bhardwaj

as Sara


Md. Asif

Md. Asif

as Kamalkant Kumar


Kishan Bahurupiya

Kishan Bahurupiya


Anuradha Majumder

Anuradha Majumder

as Magdali


Narender Sihag

Narender Sihag


Change Location