Bloody Sunday - Cast

Bloody Sunday Movie Poster

Tim Pigott-Smith

Tim Pigott-Smith


Nicholas Farrell

Nicholas Farrell


Gerard McSorley

Gerard McSorley


Kathy Kiera Clarke

Kathy Kiera Clarke


Change Location