Blank (Hindi) - Cast

Blank (Hindi) Movie Poster
Jameel Khan

Jameel Khan

as Maqsood


Sunny Deol

Sunny Deol


Karan Kapadia

Karan Kapadia

as Hanif


Karanvir Sharma

Karanvir Sharma

as Rohit


Rashika Pradhan

Rashika Pradhan

as Zainab


Change Location