Wife of a Spy - Cast

Wife of a Spy Movie Poster
Takashi Sasano

Takashi Sasano

as Nozaki


Yû Aoi

Yû Aoi

as Satoko Fukuhara


Issei Takahashi

Issei Takahashi

as Yusaku Fukuhara


Ryota Bando

Ryota Bando

as Fumio Takeshita


Yuri Tsunematsu

Yuri Tsunematsu

as Komako


Minosuke

Minosuke

as Kanemura


Hyunri

Hyunri

as Hiroko Kusakabe


Change Location