The Real Thing


A bored young businessman's chance meeting with a woman in distress propels him out of his ennui.

Director: Koji Fukada
Producer(s): Kota Takahashi, Tatsuya Matsuoka, Yoko Abe, Yu Katoh
Cast: Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shôhei Uno, Kei Ishibashi, Akari Fukunaga, Yukiya Kitamura, Shûgo Oshinari
Writer(s): Koji Fukada

Change Location