The Eight Hundred - Cast

The Eight Hundred Movie Poster
Huang Zhizhong

Huang Zhizhong


Zhang Junyi

Zhang Junyi


Ou Hao

Ou Hao


Jiang Wu

Jiang Wu


Zhang Yi

Zhang Yi


Yi Zhang

Yi Zhang


Augusta Xu-Holland

Augusta Xu-Holland


Haoming Yu

Haoming Yu


Qianyuan Wang

Qianyuan Wang


Change Location