Tasleem Ahaly - Cast

Tasleem Ahaly Movie Poster
Donia Ghanem

Donia Ghanem

as Zahyah


Hesham Maged

Hesham Maged

as Khalil Sedky


Dalal Abdulaziz

Dalal Abdulaziz


Ahmed Fathy

Ahmed Fathy

as (guest)


Lucy

Lucy


Abdullah Mishref

Abdullah Mishref

as Grandfather khalil Sedky


Mohammed Otaka

Mohammed Otaka


Amr Wahba

Amr Wahba


Change Location