Seven Samurai - Cast

Seven Samurai Movie Poster
Takashi Shimura

Takashi Shimura


Toshiro Mifune

Toshiro Mifune


Yoshio Inaba

Yoshio Inaba


Seiji Miyaguchi

Seiji Miyaguchi


Minoru Chiaki

Minoru Chiaki


Daisuke Kato

Daisuke Kato


Change Location