Osama - Cast

Osama Movie Poster
Marina Golbahari

Marina Golbahari


Khwaja Nader

Khwaja Nader


Arif Herati

Arif Herati


Zubaida Sahar

Zubaida Sahar


Hamida Refah

Hamida Refah


Gol Rahman Ghorbandi

Gol Rahman Ghorbandi


Change Location