Karam Dosa - Cast

Karam Dosa Movie Poster
Kasi Vishwanath

Kasi Vishwanath

as Phani


Shivakumar Ramachandravarapu

Shivakumar Ramachandravarapu

as Vemana


Surya Sreenivas

Surya Sreenivas

as Ravi


Change Location