Jaffa - Cast

Jaffa Movie Poster
Dana Ivgy

Dana Ivgy


Monie Moshonov

Monie Moshonov


Ronit Elkabetz

Ronit Elkabetz


Mahmoud Shalaby

Mahmoud Shalaby


Roy Assaf

Roy Assaf


Change Location