Invincible Kung Fu Legs - Cast

Invincible Kung Fu Legs Movie Poster
Tan Tao-liang

Tan Tao-liang

as Tan


Kang Peng

Kang Peng

as Pan Pak


Rong-chi Suen

Rong-chi Suen

as Master Mo


Kwan-Li Shen

Kwan-Li Shen

as Phoenix


Change Location