Burst City - Cast

Burst City Movie Poster
Shigeru Izumiya

Shigeru Izumiya


Takanori Jinnai

Takanori Jinnai


Kou Machida

Kou Machida


Shigeru Muroi

Shigeru Muroi


Michirou Endo

Michirou Endo


Shinya Ohe

Shinya Ohe

as Flying Kazato


Yasuhito Sugawara

Yasuhito Sugawara


Jugatsu Toi

Jugatsu Toi


Umanosuke Ueda

Umanosuke Ueda


Mayumi Ômura

Mayumi Ômura


Change Location