Baboussia - Cast

Baboussia Movie Poster
Nina Choubina

Nina Choubina


Anna Ovsiannikova

Anna Ovsiannikova


Vladimir Koulakov

Vladimir Koulakov


Olga Onichenko

Olga Onichenko


Sergei Anoufriev

Sergei Anoufriev


Galina Bokachevskaïa

Galina Bokachevskaïa


Change Location