A Story From Chikamatsu - Cast

A Story From Chikamatsu Movie Poster
Kyoko Kagawa

Kyoko Kagawa

as Osan


Chieko Naniwa

Chieko Naniwa

as Okô


Hisao Toake

Hisao Toake

as Morinokoji


Eitaro Shindo

Eitaro Shindo

as Ishun


Kazuo Hasegawa

Kazuo Hasegawa

as Mohei


Tatsuya Ishiguro

Tatsuya Ishiguro

as Isan


Yoko Minamida

Yoko Minamida

as Otama


Sakae Ozawa

Sakae Ozawa

as Sukeemon


Ichiro Sugai

Ichiro Sugai

as Gembei


Ikkei Tamaki

Ikkei Tamaki


Kimiko Tachebana

Kimiko Tachebana

as Umetatsu Akamatsu


Keiko Koyanagi

Keiko Koyanagi

as Okaya


Change Location